23 May 2024  

KBH: Let skyet, 10 °C

MEGA reddet af tekniske landvindinger

Marx og Engels samlede skrifter

MEGA reddet af tekniske landvindinger

I 2015 stod udgivelsen af Marx' og Engels’ samlede skrifter overfor krav om at stramme op. Efter lange og hårde forhandlinger er det nu besluttet, at MEGA-projektet videreføres, men en del bind vil kun udkomme elektronisk.

1 af 1

Læserne husker måske fra tidligere anmeldelser af MEGA, den samlede udgave af alle Friedrich Engels’ og Karl Marx’ værker, manuskripter og breve, at det tog sin tid at få udgivet de omfattende bind på cirka 1.000 til 1.500 sider (et enkelt bind nåede helt op på næsten 2.500 sider).

Det skal ikke skjules, at en væsentlig gruppe indenfor kommissionen var af den mening, at det slet ikke var nødvendigt at fuldføre MEGA.

I det forgangne år, 2015, stod udgivelsen derfor overfor krav fra de bevilligende myndigheder om at stramme op.

Den nedsatte kommission, der skulle stå for besparelserne, har arbejdet med forskellige modeller: 1) helt at lukke for udgivelsen, 2) kun at fortsætte udgivelsen af den første af de fire afdelinger (værkerne), 3) at udgive de resterende bind som internetudgaver og 4) at fortsætte som hidtil.

Det medførte lange og hårde forhandlinger. Det skal ikke skjules, at en væsentlig gruppe indenfor kommissionen var af den mening, at det slet ikke var nødvendigt at fuldføre udgaven: Marx og Engels havde efter denne gruppes mening ikke en så stor betydning, at det skulle være nødvendigt at videreføre udgivelsen. Det skønnedes, at de store beløb kunne bruges bedre.

Nye tekniske muligheder

Heldigvis er Det kommunistiske Manifest i 2013 blevet optaget på UNESCO's fortegnelse over verdens skriftlige kulturarv. Det fik betydning for den endelige beslutning om videreførelsen af MEGA.

Heldigvis er Det kommunistiske Manifest i 2013 blevet optaget på UNESCO's fortegnelse over verdens skriftlige kulturarv. 

Imidlertid konkluderede man samtidig, at det var relevant at forholde sig til de nye tekniske muligheder, som er opstået sammen med udviklingen af internettet. Hvis MEGA også i fremtiden skulle udkomme alene som trykt udgave, ville det formentlig vare helt frem til 2040 at få udgivet de resterende 52 bind. Det ville ikke leve op til de nye muligheder, som ville øge teksternes tilgængelighed overalt i verden.

Nogle af MEGA-bindene fra II. afdeling, som består af de økonomiske skrifter, findes også i en elektronisk udgave. Det muliggjorde en beslutning om, at yderligere bind også kunne udgives elektronisk på et sikkert, afprøvet grundlag – der ville ikke være begyndervanskeligheder at overvinde.

MEGA’s struktur

MEGA er inddelt i fire afdelinger.

I den første udkommer alle trykte tekster: artikler, afhandlinger, anmeldelser osv. og udkast til disse tekster med én undtagelse, nemlig alle manuskripter, der er udarbejdet i forbindelse med ”Kapitalen”.

Anmærkningerne kan være af interesse. Alt i alt forandrer de dog næppe forståelsen af de centrale marxistiske landvindinger.

Anden afdeling er Kapitalen med dens forarbejder startende med de økonomiske manuskripter fra 1857/1858. Anden afdeling er afsluttet i bogform, ydermere findes der syv bind i afdelingen som digitale bind (se nedenfor).

Brevvekslingen mellem Marx og Engels indbyrdes og mellem tredjepersoner på den ene side og Marx og Engels på den anden udkommer i tredje afdeling.

Sidste – fjerde – afdeling består af alt det øvrige efterladte materiale: især afskrifter fra andres bøger, notater, boglister, notesbøger osv.

Bind 32 ser Marx og Engels over skulderen

Det sidste bind i fjerde afdeling, bind 32, er en fortegnelse over de bøger, som fandtes i Engels’ og Marx’ bogsamlinger ved Engels’ død i 1895. Desværre er mange af bøgerne forsvundet, der findes fortegnelser over flere hundrede andre titler, som engang har været i biblioteket, men som på grund af tidernes ugunst er forsvundet.

I et bind findes blandt andet en liste over Engels’ udgifter til sukker, te, kartofler, ærter osv.

I de forhånden værende bøger har ejerne forsynet mange med anmærkninger i margen. Især Marx kommenterede forfatternes udsagn. Kommentarerne har ofte en betydning i forfatterskabet. Men de viser også, at det materiale, som præsenteres i fjerde afdeling af MEGA, er meget forskelligartet – i et bind findes blandt andet en liste over Engels’ udgifter til sukker, te, kartofler, ærter osv. Listen er nok kun kommet med, fordi der på forsiden af papiret var andre, vigtige noter.

Materialet i fjerde afdeling kan især bruges til at ”kigge Marx og Engels over skulderen”. Det overvejedes en overgang at udgive disse anmærkninger. Men ideen blev opgivet på et tidligt stade, fordi det formentlig ville have medført, at omfanget af MEGA ville vokse med omtrent 40 bind.

Problemet har fundet sin løsning i fjerde afdeling sidste bind – bind 32. Bindet består af en fortegnelse over de 1450 værker fra Marx’ og Engels’ biblioteker. Disse er genfundet i en række forskellige biblioteker. I bind 32 er anført, hvor og i hvilke bøger der findes anmærkninger. Anmærkningerne kan være af interesse. Alt i alt forandrer de dog næppe forståelsen af de centrale marxistiske landvindinger.

Efter 1989 – MEGA videreføres

Omvæltningen i 1989 medførte en omfattende diskussion af, hvad der skulle ske med MEGA.

Det udførte arbejde i Sovjetunionen og i DDR blev stort set anerkendt. Det ansås ikke for nødvendigt, at kassere de eksisterende bind. 

Det udførte arbejde i Sovjetunionen og i DDR (Østtyskland) blev stort set anerkendt. Det ansås ikke for nødvendigt, at kassere de eksisterende bind. Tværtimod blev det besluttet, at videreføre udgaven i fuldt omfang, dog skulle værket afpolitiseres. Gentagelser af enkelte manuskripter skulle for fremtiden undgås.

Alt i alt blev bind-tallet reduceret til 114 bind, uden at der dog skulle gives afkald på tekster. Det fastholdes, at alt fra Marx’ og Engels’ hånd (inklusive brevene til dem) skal bevares og udgives. Materialegrundlaget er oven i købet udvidet i forhold til de for tiden foreliggende engelske og tyske værkudgaver. Hertil kommer, at enkelte manuskripter og breve er dukket op under arbejdet med de allerede kendte manuskripter.

Kommende bind – om revolutionen 1848

Indtil nu er 62 bind udkommet fordelt over de fire afdelinger. Anden afdeling – Kapitalen med forarbejder – er allerede helt afsluttet.

Det første bind indeholder især materiale vedrørende revolutionerne i Europa i foråret 1848.

De resterende 52 bind i første, tredje og fjerde afdeling planlægges udgivet i de kommende 16 år – heraf er to bind i første afdeling på trapperne. Det er nok så spændende bind, der kommer til at foreligge i løbet af de næste måneder.

Det første bind - nummer et af tre - indeholder især materiale vedrørende revolutionerne i Europa i foråret 1848. Fra 1. juni udkom ”Neue Rheinische Zeitung”, med Marx som chefredaktør og Engels som fast medarbejder. Bindet dækker tiden fra slutningen af februar til september 1848 (Manifestet udkom ganske vist i den sidste februar-uge 1848, men udgives ikke i dette bind af MEGA).

Bindets redaktør, François Melis, har i mange år arbejdet med bindet og har fundet væsentligt nyt materiale om avisens udvikling.

I 2002 udarbejdedes et speciale på Københavns universitet om ”Neue Rheinische Zeitungs ekko i den danske presse 1848 til 1849”. Her påvistes det, at avisen blev benyttet i den samtidige danske presse. Tilsvarende undersøgelser findes for forskellige tyske avisers vedkommende og måske også for den italienske presse.

Melis har under arbejdet fundet enkelte hidtil ukendte numre og særtryk af avisen og har ligeledes kunnet inddrage specialets påvisning af avisens betydning i Danmark og i lighed dermed i andre europæiske lande.

Om Den tyske ideologi

"Den tyske ideologi" er et ufuldendt manuskript af Marx og Engels, som oprindeligt blev udgivet i 1926 og 1932. Sidenhen er det udkommet i forskellige andre udgaver, senest i 2004 som første delbind af hele afhandlingen i Marx-Engels-Jahrbuch 2003.

Det er i dette bind, at Marx og Engels udarbejdede de første ansatser til en materialistisk historieopfattelse. 

Der blev det meddelt, at hele bindet ville foreligge trykt i 2008. At bindet så faktisk først kommer i 2016 dokumenterer, at det er et meget svært tilgængeligt manuskript. Det har under udarbejdelsen været udsat for meget kontroversielle diskussioner. Sandsynligheden taler for, at det atter vil blive tilfældet med denne nye udgave.

At diskussionerne har været så modsatrettede, gør det mere forståeligt, at bindet har været så længe undervejs. Det er i dette bind, at Marx og Engels gjorde sig klart, hvad deres ståsted egentlig var, her udarbejdedes de første ansatser til en materialistisk historieopfattelse. Man kan kun håbe, at det er lykkedes bindets redaktører at fremlægge en publikation, der vil gøre en diskussion frugtbar.

Flere kommende bind

Udover de to bind mangler der yderligere ti bind i første afdeling, to fra tiden før revolutionen og yderligere to bind med materiale fra Neue Rheinische Zeitung. Den originale avis er blevet genoptrykt i 1928, men det er lykkedes Melis at finde frem til materiale fra den korte tid, hvor avisen fik lov til at udkomme, fra juni 1848 til maj 1849.

Neue Rheinische Zeitung blev genoptrykt i 1928, men det er lykkedes at finde frem til materiale fra den korte tid, hvor avisen fik lov til at udkomme. 

Tre bind indeholder værker fra tiden januar 1856 til og med oktober 1859, endvidere bind for tiden 1861-1864, 1871-1872 og endelig de matematiske manuskripter 1878-1881. Disse bind vil udkomme i det kendte format: to halvbind, første bind med selve teksterne og andet halvbind med det videnskabelige apparat. I første afdeling bliver disse udgivet i det kendte trykte form.

I samme format udkommer fem bind i fjerde afdeling. To af disse bind er afskrifter vedrørende de økonomiske forhold i tiden 1851-1853, de såkaldte Londoner Hefte XV – XXIV, hvoraf hefterne I-XIV allerede er udkommet. Disse og tre andre bind – især studier af den økonomiske udvikling – præsenteres i papirformat.

35 bind udkommer kun digitalt

For de resterende 35 bind giver man afkald på papirudgaven – de kommer til gengæld i en håndterbar digitaliseret udgave.

Omstillingen til den digitale udgave kommer til at betyde, at bindene vil udkomme hurtigere over de kommende 16 år. 

Formatet kendes allerede fra flere bind i anden afdeling, hvor syv bind er udkommet såvel i det trykte format som i digital form (bd. 1, 4/1, 5, 11, 12, 13 og 15). De nævnte bind (cirka 4500 sider) er fuldstændige og frit tilgængelige på adressen http://telota.bbaw.de/mega/ .

Omstillingen til den digitale udgave kommer til at betyde, at bindene vil udkomme hurtigere over de kommende 16 år. De vil også blive lettere tilgængelige, for eksempel kan man via søgefunktionen hurtigere kunne finde frem til, det man har brug for.

Mere detaljerede oplysninger kan man finde i en artikel i Marx-Engels-Jahrbuch 2012/2013, i en artikel af Regina Roth: Ökonomiekritik im Internet: MEGA digital (side 198-206 – en tidligere udgave af artiklen findes i tidsskiftet Arbejderhistorie 2011 nr. 2 side 121-122).

Der er således gode grunde til at se frem til de kommende bind, især selvfølgelig fordi de i det hele taget vil komme til at se dagens lys. Men den digitale form byder også på andre fordele. Rettelser og tilføjelser vil let kunne indarbejdes i de kommende optryk, tilgængeligheden bliver større, idet bindene verden over via open access vil være tilgængelige på internettet; de eksisterende bind vil blive ajourført, og det er hensigten, at de enkelte redaktionsgrupper vil stå til rådighed, hvis der opstår problemer.

Det er ikke klart, hvad det kommer til at betyde, at den kommenterende ledsagetekst, bliver reduceret til i det væsentlige at bestå af kildehenvisninger.

Det er korrekt, at disse kommentarer, henvisninger til andre udgivelser osv. dels let forælder – forskningen vil jo ikke stå stille, tværtimod – og dels at det meget let kan betyde, at subjektive meninger vil tage overhånd; det har været tilfældet også i den nuværende fase af projektet. Men det er alligevel problematisk, fordi en udgave, som i princippet skal kunne bruges overalt, også må give adgang til redaktionelle kommentarer.

Det vil sikkert blive genstand for diskussion i medarbejdergruppen. Men det vil under alle omstændigheder være nødvendigt at reducere kommentarernes omfang.

Marx' studiemateriale

I sine senere år udvidede Marx sine studier på flere forskellige områder til også at omfatte naturvidenskaberne. Han havde her stor nytte af Carl Schorlemmer, en i samtiden højt anset tysk/britisk kemiker.

I sine senere år udvidede Marx sine studier på flere forskellige områder til også at omfatte naturvidenskaberne. 

Såvel Marx som Engels holdt også kontakt til interesserede forskere på andre områder. Han videreførte også sine økonomiske studier, men udgav kun ganske få afhandlinger på dette område.

Han skrev dog notater af forskelligt indhold og tog afskrifter af tekster, han fandt relevante. Disse tekster er placeret i MEGA's fjerde afdeling: det drejede sig om områder som matematik, verdenshistorie, forskellige landes individuelle historie, geologi, etnologi, økonomiske udviklinger osv.

Det er et materiale, som især Marx bearbejdede, sandsynligvis med henblik på at lade de nye erkendelser, han fik under arbejdet med områder, der var ukendte for ham, indgå i Kapitalen i en eller anden form. Disse manuskripter, hvoraf 12 bind er udkommet (ud af planlagte 32 bind), anses som væsentlige, og de skal også fortsat publiceres.

Brevbindene

Vi kan nu forhåbentlig også se frem til en hurtigere udgivelsestakt for yderligere bind i tredje afdeling. Her kan nævnes korrespondancen mellem Louis Pio og de to ”gamle” fra London. Brevudgaven er i den hidtidige kronologiske rækkefølge nået frem til bind 13 og bind 14 er på trapperne.

Det helt afgørende er imidlertid, at Marx’ og Engels’ efterladte skrifter bliver udgivet i deres helhed og i en ansvarlig historisk-kritisk form. 

Korrespondancen mellem Pio og Marx og Engels vil blive publiceret i bind 18, 19 og 22. Korrespondancen mellem Engels på den ene side og Nicolaj L. Petersen/Gerson Trier på den anden vil i MEGA udkomme i bind 28-30, 32 og 34 (allerede udkommet er bind 30, og bind 29 er afleveret som manuskript).

Man kan diskutere, om de nu besluttede ændringer er en forbedring, der letter arbejdet for brugerne, eller om en fortsat papirudgave i smukke bind ville være at foretrække. Det helt afgørende er imidlertid, at Marx’ og Engels’ efterladte skrifter bliver udgivet i deres helhed og i en ansvarlig historisk-kritisk form. Det er op til brugerne, at omsætte teksternes indhold til en levende virkelighed.

Den tyske Marx-Engels Werke

I denne sammenhæng er det værd at huske på, at den tyske ”værkudgave”, Marx-Engels Werke, ligeledes bliver ajourført.

Karl Dietz forlaget har ladet udarbejde nye forord, fodnoter og har fornyet personregistrene, mens selve teksterne er forblevet uændret.

Udover denne findes naturligvis også den engelske Marx-Engels Collected Works i 50 bind. Det vides imidlertid ikke, om der er aktuelle planer om at udvide denne udgave med de nye tekster, der vitterligt findes i MEGA.

Et andet projekt, hvormed der arbejdes i forlaget Edizioni Lotta Communista i Genova, har allerede udgivet adskillige bind, som hidtil har manglet i den italienske værkudgave, som i sin tid blev udgivet af det italienske kommunistiske parti.

Karl Dietz Verlag i Berlin, som fortsat udgiver Marx-Engels Werke (MEW), satser på, at alle 43 bind i MEW altid skal være tilgængelige. Det er et program, som hidtil har kunnet opretholdes. Men samtidig er et nyt projekt til fornyelse af den eksisterende MEW blevet søsat. MEW er et udpræget arbejdsprojekt, et værktøj, som gør de marxistiske tekster tilgængelige på tysk, i en forsvarlig og moderniseret form.

Karl Dietz forlaget har ladet udarbejde nye forord, fodnoter, kronik i de enkelte binds periode og har fornyet personregistrene, mens selve teksterne er forblevet uændret med de samme sidetal, som dengang disse bind udkom for første gang. På den måde kan man efterhånden forny udgaven og bruge de ældre bind sammen med de nye.

Således er bind 1, 8, 13, 40 og 41 udkommet i årene 2006 til 2015. Det er en hensigtsmæssig måde at forny denne centrale udgave på, specielt også fordi prisen adskiller sig positivt fra MEGA. MEW-bindene koster 25 euro.

Hvis man har lige store engelske og tyske sprogkundskaber, er den tyske udgave på grund af prisen og fornyelsen at foretrække. Det er et stort fremskridt, at de enkelte bind bliver fornyet, idet de ældste udgaver har omkring 50 år på bagen, og der er jo sket en del vidensmæssigt, siden de første bind udkom.

Udover MEGA er en ny afhandling om diskussionen mellem ”de revolutionære” og ”de reformsøgende” på trapperne. Denne publikation vil sandsynligvis udkomme i løbet af 2016 på internettet.

I bogen indgår hele korrespondancen mellem Engels og Trier/Petersen som bilag. En sådan samlet udgave har en betydelig interesse – hidtil har korrespondancen været spredt over flere tidsskrifter. I MEGA findes den delt op på fem bind på grund af publikationens kronologiske form.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


28. dec. 2015 - 10:00   28. maj. 2018 - 15:46

Forskning

Gerd Callesen
Historiker
MEGA
  • Marx-Engels-Gesamtausgabe, MEGA, er en udgivelse af Marx' og Engels' samlede efterladte skrifter og manuskripter på originalsprogene.

  • MEGA er sammensat af fire afdelinger:

  • I. afdeling: alle trykte tekster, artikler, afhandlinger, anmeldelser og udkast til disse tekster.

  • II. afdeling: Kapitalen med dens forarbejder startende med de økonomiske manuskripter fra 1857/1858.

  • III. afdeling: Brevvekslingen mellem Marx og Engels og mellem tredjepersoner og Marx og Engels.

  • IV. afdeling: alt det øvrige efterladte materiale, især afskrifter fra andres bøger, notater, boglister, notesbøger.

  • De første bind udkom i 1975, og planen var, at der indtil år 2000 skulle udkomme i alt 100 bind. Planerne blev dog ændret og udvidet blandt andet på grund af nyopdagede tekster. Udgaven er nu planlagt til at bestå af 114 bind og forventes at være afsluttet i 2036.

  • En elektronisk udgave er også under forberedelse. Flere bind er allerede tilgængelige på http://telota.bbaw.de/mega/.

  • Gerd Callesen er med i den videnskabelige kommission bag MEGA og har løbende skrevet om de nye udgivelser i Arbejderen.

  • Callesen er historiker og tidligere medarbejder på Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv. Han er født i 1940 og bor i dag i Wien, Østrig.