10 Dec 2023  

KBH: Let skyet, 10 °C

Danmark alene om at nægte europæiske regler om behandling af indsatte

Blogs

Frederik Gram Blicher Jepsen
BA.jur. - Landsforeningen KRIM
Landsforeningen KRIM ser det som sin opgave – via sin gratis retshjælp og deltagelse i den offentlige debat – at bidrage til, at politi, fængselsmyndigheder og domstole overholder samfundets spilleregler. En stor del af de sager, der behandles i retshjælpen, er klager over fængselsforhold. KRIM arbejder med at påvirke den offentlige debat i retning af en mere humanistisk straffepolitik.

DEL DETTE BLOGINDLÆG

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
Fredag, 13. november, 2020, 09:00:03

Danmark alene om at nægte europæiske regler om behandling af indsatte

Danmark har – som det eneste land i Europarådet – taget forbehold for at følge en række minimumsregler for, hvor dårligt medlemslandene kan behandle indsatte.

Som det eneste land, der er medlem af Europarådet, har Danmark taget forbehold for at følge en række bestemmelser i den seneste reviderede udgave af De Europæiske Fængselsregler fra 2020. 

Danmark har blandt andet taget forbehold for at efterleve en regel, som forbyder isolation af børn, gravide, mødre der ammer og forældre med spædbørn i fængslet.

De Europæiske Fængselsregler udgør såkaldte standardminimumregler og sætter den laveste grænse for, hvor dårligt medlemslandene kan behandle indsatte. Reglerne er ikke bindende, men er anbefalinger, som er baseret på anerkendte standarder om behandlingen af indsatte.

Selvom reglerne ikke er bindende, indgår de i almindelighed som fortolkningsbidrag til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Reglerne er tiltrådt af Europarådets Ministerkomité, som er sammensat af repræsentanter fra alle medlemsstater.

Alle de danske forbehold omhandler regler, der regulerer brugen af isolation. Isolation er defineret som indespærring i mere end 22 timer i døgnet uden meningsfuld menneskelig kontakt.

Danmark har blandt andet taget forbehold for at efterleve en regel, som forbyder isolation af børn, gravide, mødre der ammer og forældre med spædbørn i fængslet. Danmark har også taget forbehold for at efterleve en regel om, at den indsattes helbred skal tages i betragtning, før der træffes afgørelse om isolation.

Yderligere har Danmark taget forbehold for at efterleve en regel, der bestemmer, at en igangværende isolation skal suspenderes og erstattes af et mindre indgribende middel, hvis isolationen påvirker den indsattes mentale eller psykiske helbred negativt.

Manglende ressourcer eller manglende vilje?

Danmarks begrundelse for ikke at ville efterleve de nye minimumsregler er blandt andet manglende ressourcer. Europarådet tæller 47 medlemsstater. Medlemsstaterne inkluderer lande som Armenien, Azerbaijan, Rusland, Tyrkiet og Ukraine. Ingen af disse lande mener øjensynligt at mangle ressourcer til at kunne gennemføre de reviderede regler og har uden forbehold tiltrådt disse. 

Ifølge Global Finance Magazine er Danmark rangeret som det 19. rigeste land i verden. Armenien rangerer sig som det 111. rigeste land i verden, mens Ukraine indtager en 113.-plads.

Det forekommer efter Landsforeningen KRIM's opfattelse tvivlsomt, at Danmark reelt skulle mangle ressourcerne til at efterleve de reviderede regler, når langt fattigere lande ikke stikker halen mellem benene.

Kritik af isolation

Danmark er flere gange kritiseret for brugen af isolation overfor indsatte, senest af Den Europæiske Torturkomité i dennes rapport af 2020. Indtil videre har der dog ikke været politisk vilje til at nedbringe brugen af isolation i fængsler. Tværtimod er brugen af isolation i de senere år eksploderet. Mellem 2015 og 2018 steg brugen af langvarig isolation med 9.528 procent. Stigningen er et resultat af en lovændring fra 2016, som i en række tilfælde gør det obligatorisk for fængslerne at straffe indsatte ved brug af isolation (strafcelle).

Eftersom det synes tvivlsomt, at Danmark skulle mangle ressourcerne til at gennemføre reglerne, der regulerer brugen af isolation, kunne man – henset til, at Danmark i de seneste år har optrappet brugen af isolation – få den opfattelse, at de danske forbehold i virkeligheden skyldes manglende vilje til at behandle indsatte lige så godt som i Armenien, Ukraine og resten af Europarådets medlemsstater.