19 Jul 2024  

KBH: Let skyet, 10 °C

Øget udlicitering er uden gevinst på velfærdsområderne

Blogs

Kristina Helen Robins
Kredsnæstformand i Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden
Født i 1961. Kredsnæstformand i Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden siden 2007. Har næsten 25 års erfaring som uddannet sygeplejerske og i alt otte års erfaring som tillidsrepræsentant og senere fællestillidsrepræsentant på Bispebjerg Hospital.
Blogindlæg af Kristina Helen Robins

DEL DETTE BLOGINDLÆG

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
Tirsdag, 01. oktober, 2013, 08:30:54

Øget udlicitering er uden gevinst på velfærdsområderne

Kommunernes udbudsmateriale tilgodeser i højere grad store etablerede og ofte udenlandske leverandører. Det øger risikoen for social dumping.

Regeringen har afskaffet VK-regeringens målsætninger for udlicitering – til gengæld har de forenklet reglerne for udlicitering af kommunens mange opgaver. Det betyder en klar tendens mod øget udlicitering af opgaverne i kommunerne, også i forhold til bløde velfærdsområder som hjemmesygepleje og plejecentre.

Private leverandører har ikke det samme incitament til at løse opgaven på det højeste faglige niveau.

Dansk Sygeplejeråds holdning og erfaring er, at udviklingen ikke vil føre til hverken økonomiske besparelser eller kvalitetsmæssige forbedringer. Derimod vil den betyde forringede vilkår for medarbejderne med risiko for forringelser i den faglige kvalitet – og dermed forringet livskvalitet for de ældre og svage borgere.

Danmark har stor erfaring med at overdrage ydelser til private på ”hårde” områder som affaldshåndtering og transport. Men der mangler simpelthen reel viden om gevinsterne ved at privatisere områder som pleje, forebyggelse og genoptræning.

Hverken billigere eller bedre

Der er intet belæg for at sige, at private leverandører er billigere – eller bedre. Dette bekræftes i undersøgelsen "Effekter ved ulicitering af offentlige opgaver " (forskningsbaseret gennemgang af danske og udenlandske undersøgelser fra 2000-2011, AKF 2012), som blandt andet viser, at der på bløde velfærdsområder ikke er dokumentation for, at private aktører løser opgaverne billigere eller bedre, end det offentlige selv gør det.

Vores konkrete erfaringer fra kommuner som Solrød og Gribskov understøtter konklusionen: Private leverandører er hverken billigere eller bedre.

Kommunernes udbudsmateriale er komplekst. Det tilgodeser derfor i højere grad store etablerede og ofte udenlandske leverandører og dermed risikoen for social dumping, det vil sige dårligere løn- og arbejdsvilkår, som ikke følger danske overenskomster. Vores erfaringer viser, at medarbejdere varsles ned i tid og hyres og fyres i takt med opgaverne. Den slags arbejdsvilkår kvæler engagement og lysten til udvikling.

Social- og sundhedsområdet forandres hastigt disse år. Borgerne er hospitalsindlagte i kortere tid og har mere komplekse plejebehov, når de kommer hjem. Den demografiske udvikling betyder, at flere ældre medicinske patienter fylder mere, ligesom rehabilitering og forebyggelse skal styrkes.

Det stiller krav om en stor, fleksibel indsats og et højt fagligt specialiseret niveau i kommunerne. Det sker bedst og mest kvalificeret i offentligt regi.

En dyr fornøjelse

Udlicitering kan blive en dyr fornøjelse for kommunen og betyde dårligere kvalitet for borgerne. Kommunerne har et klart incitament til at holde borgere længst muligt i eget hjem, da udgiften til en indlæggelse betales af kommunen. Det sikrer de blandt andet ved at uddanne og ansætte flere specialuddannede sygeplejersker.

Private leverandører har ikke det samme incitament til at løse opgaven på det højeste faglige niveau, men får tværtimod en gevinst ved at løse opgaven billigst muligt og overlade de vanskelige borgerforløb og pleje- og behandlingsbehov til hospitalssystemet.

Derfor er det glædeligt, at Høje-Taastrup kommune lytter til medarbejdernes argumenter og for nylig har valgt at droppe ønsket om at konkurrenceudsætte en række velfærdsydelser på et plejecenter.

De politiske signaler går i retning af mere effektive kommuner og nedskæringer på offentlig velfærd. Budskabet fra vores side er klart: Det sker bedst ved tillidsfuldt at bruge offentligt ansatte medarbejderes faglige viden, erfaringer og kompetencer, styrke efter- og videreuddannelse samt understøtte nytænkning og innovation i offentligt regi.