23 Jun 2024  

KBH: Let skyet, 10 °C

Ingen jubel hos kommunalt og regionalt ansattes topforhandlere over statens OK21-forlig

Beskedne lønstigninger til statsansatte

Ingen jubel hos kommunalt og regionalt ansattes topforhandlere over statens OK21-forlig

En overenskomst, der over tre år udløser 6,75 procent, vækker ikke jubel hos Mona Striib og Grete Christensen, der nu skal i gang med de afsluttende forhandlinger med de kommunale og regionale arbejdsgivere.

– Forventningerne er højere blandt sygeplejerskerne, der i et år nu har været med til at bære vores samfund igennem en historisk sundhedskrise, siger Grete Christensen, der her ses i snak med nogle medlemmer i forbindelse med OK18.
FOTO: Aage Christensen
1 af 1

Lørdag aften faldt de sidste brikker på plads i et nyt overenskomstforlig, der omfatter mere end 190.000 ansatte på statens område.

Desværre har coronakrisen fået de statslige arbejdsgivere og Skatteministeriet til at antage et meget pessimistisk syn på lønudviklingen.
Mona Striib, Forhandlingsfællesskabet

Aftalen gælder i tre år, og den samlede økonomiske ramme på 6,75 procent indeholder generelle lønstigninger til blandt andet ansatte i den statslige administration, politibetjente og gymnasielærere på 4,42 procent.

Forliget var imødeset med spænding, fordi det statslige område traditionen tro lægger den økonomiske ramme for, hvad de ansatte i kommuner og regioner kan forvente at få i deres nye overenskomster.

>>LÆS OGSÅ: Aftale mellem statsansatte og skatteministeren sætter økonomisk ramme for OK21

På det kommunale område er der sat en deadline for de generelle aftaler fredag den 12. februar og på det regionale område en uge senere, og det bliver ikke med armene over hovedet, at Mona Striib sætter sig til de afsluttende forhandlinger med de kommunale og regionale arbejdsgivere. Mona Striib er både formand for fagforbundet FOA og de 51 organisationer i Forhandlingsfællesskabet, som forhandler med de kommunale og regionale arbejdsgivere.

– I mine øjne var der råd til mere. Desværre har coronakrisen fået de statslige arbejdsgivere og Skatteministeriet til at antage et meget pessimistisk syn på lønudviklingen. Jeg ved, at man fra lønmodtagersiden har kæmpet en brav kamp for at presse arbejdsgiverne op under forhandlingerne. Men fakta er, at det ikke ser prangende ud, siger Mona Striib.

>>LÆS OGSÅ: Offentligt ansatte løber for højere løn

Højere forventninger

Mona Striib understreger, at både FOA og Forhandlingsfællesskabet vil lægge maksimalt pres på Kommunernes Landsforening og regionerne for at forhandle en række forslag hjem, der ikke nødvendigvis kan omregnes til kroner og øre, men stadig har stor betydning for lønmodtagerne.

Heller ikke Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd, synes, statsforliget er prangende. 

– Jeg havde gerne set en større ramme. Reallønnen er sikret men ikke udviklet, og de statsansatte får nu en seniorordning, fra man fylder 62 år. Men ellers er der ikke meget i aftalen til at fastholde medarbejdere med, selvom der er blevet kæmpet fra vores forhandleres side, siger Grete Christensen.

Hun er forhandlingsleder for alle offentligt ansatte på det regionale område og gør opmærksom på, at sygeplejerskerne har højere forventninger end det opnåede resultat på statens område.

– De har nu i et år været med til at bære vores samfund igennem en historisk sundhedskrise. Det lægger et meget stort pres på de forhandlinger, vi fortsætter med kommuner og regioner de kommende uger, hvor vi kæmper videre for et resultat, der kan fastholde og tiltrække medarbejdere, siger Grete Christensen.

Corona-OK

Både skatteminister Morten Bødskov (S), chefforhandler for staten, og Rita Bundgaard, formand for de statsansatte i Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU), er tilfredse med aftalen, der er forhandlet på plads i en helt særlig situation, hvor coronakrisen skaber usikkerhed om økonomien.

Ministeren kalder aftalen ansvarlig, og fra Rita Bundgaard lyder det:

– Vi har på grund af coronaen denne gang skullet forhandle ind i en situation præget af stor usikkerhed om den fremtidige økonomi. Det har selvfølgelig sat sit præg både på forhandlingerne og vores resultat. Men med det netop indgåede forlig har vi det til trods opnået et godt aftaleresultat.

Rita Bundgaard forklarer, at aftalen sikrer de ansattes realløn, ligesom reguleringsordningen videreføres, så lønudviklingen i staten følger med den private lønudvikling.

I forliget indgår også en styrket seniorindsats, og alle over 62 år får 0,8 procent af lønnen til en seniorbonus, der kan konverteres til to seniordage om året eller til pension. 

Nu skal de statsansatte stemme om forliget, og stemmer de ja, træder den nye overenskomst i kraft den 1. april i år.

>>LÆS OGSÅ: Coronakrisen har svækket strejkevåbnet og mindsket sandsynligheden for konflikt

Artiklen kan downloades og printes i PDF her

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


06. feb. 2021 - 21:36   08. feb. 2021 - 13:05

OK 2021

noc@arbejderen.dk
OK21 på statens område

Medarbejder- og kompetencestyrelsen under Skatteministeriet har forhandlet overenskomst på det statslige område med de ansattes organisationer, Centralorganisationernes Fællesudvalg, CFU, samt Akademikerne. Den 6. februar blev de enige om en aftale med følgende hovedpunkter:

  • Den samlede økonomiske ramme i aftalen er på 6,75 procent over de næste tre år.
  • Størstedelen af den økonomiske ramme går til lønstigninger til alle på 4,42 procent over de næste tre år.
  • Reguleringsordningen videreføres, så en utakt i lønudviklingen i forhold til det private område udjævnes. Forventningen er, at det vil bringe den samlede lønstigning op på 5,05 procent.
  • Alle over 62 år får en seniorbonus på 0,8 procent af årslønnen, som den enkelte kan ombytte til to årlige seniorfridage eller mere i pension.
  • Ret til op til et halvt års sorgorlov til hver af forældrene, hvis deres barn er dødfødt eller dør inden, det er fyldt 18 år.
  • Højere cheflønninger.
  • Ledelserne og de ansatte skal samarbejde i forhold til grøn omstilling, der nedbringer den enkelte arbejdsplads' klimabelastning.
  • Den statslige kompetencefond bliver videreført.
  • I den kommende overenskomstperiode skal der være fokus på anvendelsen af timelønsansættelser, brug af vikarer, tidsbegrænsede ansættelser og deltidsansættelser.

Kilde: OK-aftalen på det statslige område

Tidsplan forhandlinger OK 2021

2020

15. december: Parterne på alle tre områder – stat, regioner og kommuner – udveksler krav med hinanden.

17. december: Forhandlingerne på statens område starter. Her forhandler CFU (Centralorganisationernes Fællesudvalg) og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen om de generelle krav.

18. december: Forhandlingerne for kommuner og regioner starter hver for sig. Her forhandler Forhandlingsfællesskabet (FF) med henholdsvis KL (Kommunernes Landsforening) og regionerne om de generelle krav.

2021

22. januar: Forhandling mellem FF og KL.

26. januar: Forhandling mellem FF og regionerne.

28. januar: Alle organisationer på det kommunale område har senest denne dato haft det første forhandlingsmøde med KL om de enkelte overenskomster.

31. januar: Alle organisationer på det regionale område har senest denne dato haft det første forhandlingsmøde med RTLN om de enkelte overenskomster.

4. februar: Forhandlingerne afsluttes for staten mellem CFU og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.

9. februar (altid fem dage efter staten har afsluttet): I staten åbnes det såkaldte fire-ugers vindue, hvor organisationerne – eksempelvis HK/Stat og 3F – kan forhandle deres egne krav. 

12. februar: Afsluttende forhandlinger på det generelle område mellem FF og KL. 

19. februar: Afsluttende forhandlinger på det generelle område mellem FF og regionerne.

28. februar: Forhandlingerne mellem de enkelte organisationer og henholdsvis KL og regionerne forventes afsluttet. 

9. marts: Statens forhandlinger med organisationerne afsluttes.

Kilde: FH