28 May 2024  

KBH: Let skyet, 10 °C

Retten til en bolig er en menneskeret

Blogs

Solveig Munk
Socialrådgiver og aktivist i Almen Modstand i Aarhus.
Socialrådgiver og aktivist i Almen Modstand i Aarhus. Har været ansat af beboerne i Vejlby Vest i en afdeling i den almene boligorganisation Alboa i mere end 25 år.

DEL DETTE BLOGINDLÆG

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
Fredag, 02. oktober, 2020, 06:47:12

Retten til en bolig er en menneskeret

Med ”ghettopakken” cementerer staten forskelsbehandlingen og tvangsflytter – med lovgivning – mennesker fra deres hjem. Statsracisme må være et dækkende ord.

Mennesker uanset etnisk oprindelse har ret til en bolig, til frit at færdes og til at bosætte sig inden for statens grænser.

Denne menneskeret fremgår blandt andet af FN's internationale menneskerettighedskonvention af 21.12. 1965 til afskaffelse af racediskrimination.

Danmark tiltrådte konventionen i 1971 og forpligtigede sig derved til aktivt at arbejde for opfyldelsen af menneskeretten og til at bekæmpe racediskrimination.

Den danske stat gør det modsatte: Staten vedtager diskriminerende bolig- og andre love. Med ”ghettopakken” cementerer staten forskelsbehandlingen og tvangsflytter – med lovgivning – mennesker fra deres hjem. Statsracisme må være et dækkende ord.

”Ghettolovene” strider mod artikel 1, 2 og 5 i konventionen. Det påviser en gruppe NGO'er (Almen Modstand og SOS Racisme Danmark med flere) i en alternativ, såkaldt skyggerapport sendt til FN 27.9. 2020.

Jamen er der ikke nogen, der kontrollerer, at landene overholder konventionerne?

FN kan ikke dømme (som Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol) og ikke sanktionere brud på konventionerne.

FN kan eksaminere og anbefale gennem nedsatte udvalg, der består af faglige repræsentanter fra medlemslandene.

Udvalget CERD tager sig af, hvordan det går med bekæmpelse af racediskrimination. Herunder med at sikre borgerne lige ret til en bolig. CERD afslutter eksaminationen med en konklusion og nogle anbefalinger til staten. Danmark skal (og har gjort) ved næste eksamination (session 101) afgive en rapport til CERD over, hvordan staten har arbejdet med de anbefalinger, Danmark fik ved sidste eksamination.

Danmark til eksamen hvert femte år

Danmark var til eksamen i udvalget for økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder (CESCR) i efteråret 2019. Udvalgets konklusion udtrykte bekymring for, at ”ghettopakken” er diskriminerende, da ”ghettoområder” kategoriseres ud fra antal borgere med ”ikke-vestlig” baggrund, og at det resulterer i ikke blot diskrimination af borgere baseret på etnisk oprindelse og nationalitet, men også marginaliserer dem yderligere”, konkluderede CESCR.

CERD skulle have afholdt eksamen i slut-marts 2020. Denne eksamen blev på grund af covid-19-restriktioner udsat på ubestemt tid, men skyggerapporten er altså sendt.

Sidst Danmark var til eksamen i CERD, var ”ghettopakken” ikke indført. Men stempling af boligområder som ”ghetto” var indført i almenboligloven i 2010. CERD beklagede i 2010 i sin konklusion, at Danmarks implementering af ”antighettoiseringslove” ikke omtaltes i Danmarks rapporter til CERD. Udvalget anbefalede, at staten vurderede betydningen for etniske gruppers muligheder for at praktisere deres egen kultur, for assimilation og for deraf afledt tab af kulturel identitet til følge i de omfattede (”ghetto”)-områder.

I 2015 anbefaler udvalget, at terminologien ”ghetto” fjernes fra lovgivningen og fra den politiske beskrivelse af almene boligområder med mange etniske minoriteter. De anbefaler også, at der tages skridt til at sikre borgerne lige adgang til tilstrækkelige boliger.

Staten står til at dumpe

I skyggerapporten påviser vi, at ”i stedet for at lytte til advarslerne i udvalgets konklusioner i 2010 er Danmark fortsat med en systematisk lovgivningsstrategi, hvor staten med vilje søger at assimilere etniske og etnisk-religiøse grupper.

Mest markant ses det i ”ghettopakken”. I stedet for at tage skridt til at fjerne kategorien ”ghetto” og tage skridt til at huse borgere uden diskrimination har staten gennem ”ghettopakken” forankret og legaliseret ”ghettolister” og er i færd med at smide tusindvis af lejere ud fra deres hjem, legaliseret i ”ghettolisterne”.

Skyggerapporten påviser på 60 sider forskellige former for racediskrimination i Danmark. Herunder at ”ghettopakken” og paradigmeskiftet er strukturel og institutionel racisme.

Forrest gennemgås på 15 sider ”ghettopakkens” diskriminerende elementer, der alle knytter sig til boligen eller til det at bo i et område med overvægt af beboere med ”ikke-vestlig” baggrund.

Skyggerapporten foreslår CERD at konkludere som CESCR, at lovene er diskriminerende, at ”ghettopakken” og andre statsaktiviteter genkendes som en moderne form for racisme udført af staten, og at udstede kritik af statens dataindsamling (”vestlig”/”ikke-vestlig”).

Skyggerapporten foreslår CERD at anbefale regeringen at ophæve al diskriminerende lovgivning inklusive love, der vedrører ”ghettoer”, ”parallelsamfund”, dobbeltstrafzoner med videre og at slette ”paradigmeskiftet” og flytte fokus tilbage til integration af sine nye borgere.

Skyggerapporten kan læses på www.almenmodstand.dk, på https://www.facebook.com/almenmodstandaarhus og sammen med øvrige dokumenter til sessionen på CERD's hjemmeside